ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

(Theo Thông tư 01/2012/TT-BTNMT)

Công ty Môi trường Xuyên Việt chuyên làm Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chi tiết cho tất cả các đơn vị ở TPHCM, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, ... cũng như Tư vấn hồ sơ môi trường khác như làm báo cáo giám sát môi trường, ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Sổ chủ nguồn thải CTNH

I. Đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Cơ sở phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản Kế hoạch môi trường (thay cho Cam kết bảo vệ môi trường) gồm:

 • a) Cơ sở không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường;
 • b) Cơ sở đã có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản Cam kết bảo vệ môi trường bổ sung hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản Cam kết bảo vệ môi trường nhưng không có giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận bản Cam kết bảo vệ môi trường bổ sung hoặc văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;
 • c) Cơ sở đã có giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản Cam kết bảo vệ môi trường bổ sung hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản Cam kết bảo vệ môi trường nhưng không có giấy xác nhận bản Cam kết bảo vệ môi trường bổ sung hoặc văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;
 • d) Cơ sở đã có giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản Cam kết bảo vệ môi trường nhưng không có văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;
 • đ) Cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng), đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng chưa có văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

II. Các bước lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 • - Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án;
 • - Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án: khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn;…
 • - Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;
 • - Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và mẫu khí xung quanh khuôn viên dự án phân tích tại phòng thí nghiệm;
 • - Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;
 • - Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
 • - Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các hạng mục còn tồn tại;
 • - Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • - Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;

III. Quy trình lập, đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lập, đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được thực hiện theo quy trình tại Phụ lục 18 kèm theo Thông tư này, gồm các bước sau đây:

 1. Chủ cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư này lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản quy định tại Điều 17 Thông tư này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Phụ lục 19a, Phụ lục 19b kèm theo Thông tư này thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.
 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xử lý hồ sơ. Trường hợp cần thiết, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia.
 4. Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có).
 5. Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu được thông báo (nếu có).
 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 7. Cơ quan thường trực đăng ký chứng thực và gửi Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã xác nhận.

IV. Trách nhiệm của chủ cơ sở thuộc đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường

Chủ cơ sở thuộc đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản có trách nhiệm:

1. Lập hoặc thuê tư vấn lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Cấu trúc và nội dung của Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được quy định như sau:

 • a) Đối với cơ sở thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư mà có tính chất quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại Phụ lục 19a kèm theo Thông tư;
 • b) Đối với cơ sở không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải từ quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện theo quy định tại Phụ lục 19b kèm theo Thông tư này.

2. Gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở; trường hợp cơ sở nằm trên địa bàn của từ hai (02) đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, chủ cơ sở tự lựa chọn một (01) trong số đơn vị hành chính cấp huyện đó để gửi hồ sơ đăng ký;

V. Hồ sơ đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 • Hồ sơ đăng ký bao gồm:
 • a) Một (01) văn bản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 của Thông tư 01/2012/TT-BTNMT;
 • b) Năm (05) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản được đóng quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 21 của Thông tư 01/2012/TT-BTNMT; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản Đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo yêu cầu.

VI. Nơi nộp Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện nơi thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở.

- Trường hợp cơ sở nằm trên địa bàn của từ hai (02) đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, chủ cơ sở tự lựa chọn một (01) trong số đơn vị hành chính cấp huyện đó để gửi hồ sơ đăng ký.

Tư vấn miễn phí:

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

Địa chỉ: 537/18/4 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

(Địa chỉ cũ: B30 Khu Chung Cư An Lộc, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM)

Hotline: 0903.018.135 - 0918.280.905

Email: info@moitruongxuyenviet.com

Mã số thuế: 0310866342

Tel: (+84) 028 3895 3166

Fax: (+84) 028 3895 3188

Chúng tôi rất vui được giải đáp những thắc mắc của bạn. Trân trọng!